Sportovi na Snegu

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Seminar 2014Kop

Зимска школа стручни скуп  20-23.март 2019.
  WINTER SCHOOL PROFE

Stručni skup ZIMSKA -ŠKOLA za Profesore sporta i fizičkog vaspitanja  od 20-23.marta 2019 g. na Kopaoniku (ZUOV cod: 233)   NAZIV: СПОРТОВИ НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И ШКОЛАМА СА ДЕЦОМ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА  http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=233 

 Expert Meeting ZIMSKA-SCHOOL for Sport and Physical Education professors from 20-23 March 2019 on Kopaonik (ZUOV cod: 233) NAME: SPORTS AT SNOW IN SCHOOLS AND SCHOOLS WITH CHILDREN WITH DEVELOPMENT IN DEVELOPMENT 

Logo SASI

Seminari


KURS stručnog osposobljavanja PRIJAVA
Tema Seminara:  RASPIS
 Zimska Škola 


22.03. – 25.03.2018. Копаоник,ЗИМСКА ШКОЛА, СЕМИНАР,KURS STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA,USAVRŠAVANJE, ОВЕРА ЗА СТИЦАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ЛИЦЕНЦЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИГ И ШКОЛСКОГ ИНСТРУКТОРА У МЕЂУНАРОДНОМ СИСТЕМУ – IVSS(за професоре спорта и физичког васпитања)ЗИМСКА ШКОЛА: « УЛОГА СПОРТОВИ НА СНЕГУ КАО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ФАКТОР КОД ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ » (код под којим је пријављен S63)http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63    

22.03. - 03/25/2018. Kopaonik,WINTER SCHOOL, SEMINAR, REQUEST FOR RECEIVING INTERNATIONAL LIBRARY OF UNIVERSITY AND SCHOOL INSTRUCTOR IN INTERNATIONAL SYSTEM - IVSS(for professors of sports and physical education)WINTER SCHOOL: "SPORTS SENSE AS A ROLE OF EDUCATIONAL FACTOR IN CHILDREN AND YOUTH ROLES" (code under which S63 is registered)http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=63

Pročitaj više
S Planina jan 2018

SEMINAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA (IVSS) Stara Planina, januar 2018

SEMINAR STRUČNOG USAVRŠAVANJA SPORTOVA NA SNEGU (IVSS) na Staroj Planini, januar 2018.g u organizaciji Strukovne Organizacije S.A.S.I. i SK Midzor-PirotSeminar su realizovali predavači i demostratori; prof.dr.Zvezdan Savić,prof.dr.Toplica Stojanović i Vlado Stijepović,prof.
SEMINAR OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPORTS AT SNOW (IVSS) on Stara Planina, January 2018, organized by the Professional Organization of S.A.S.I. and SK Midzor-PirotSeminars were conducted by lecturers and demostrators; prof.dr.Zvezdan Savić, prof.dr.Toplica Stojanović and Vlado Stijepović,prof.

Pročitaj više
UPS Sandi

Stručno usavršavanje (Zimsak Škola-IVSS) Profesora Sportova na Snegu

Na Kopaoniku od 23-26 marta 2017 realizovana je Stručni skup(Zimska Škola) i seminar (IVSS) usavršavanja za profesore sporta i fizičkog vaspitanja. Na skupu je prisustvovalo oko 20 profesora budućih učesnika i edukatora sportova na snegu. Program stručnog skupa se odnosio na nove skijaške trendove u okviru škola i univereziteta. Zakljičak je da je velika ekspanzija skijanja u našoj zemlji, takođe moramo biti spremni da profesorski kadar bude nosioc razvoja zimskog sporta u našim ski-centrima. Predavanje iz oblasti bezbednosti opreme realizovao je prof Dragan Micić (međunarodni ski serviser), posle predavanja imali smo diskusiju na temu uloga profesora FSFV na organizaciji i realizaciji programa nastave skijanja u školama.Kao i prezencacija UPS(Tina Maze) sistema koji je realizovao Sandi Murovec. Takođe bila je tema i rasprava o novom zakonu o sportu (2016)gde se vidi tačno da sa korisnicima; decom i omladinom do 16 g. mogu da rade samo profesori sporta i fizičkog vaspitanja koji su stručno osposobljeni.Saradnici Prof.dr Ljubiša Lilić i Emilija Petković,prisustvovali smo na predavanjima Međunarodne Koferencije(2017) na Kopaoniku, gde smo slušali predavanja profesora FSFV iz oblasti skijanja i zdravih stilova životaDemostratori seminara i Zimske škole na (Kopaonik) Zoran Žugić,prof. i Vlado Stijepović,prof.

On Kopaonik from March 23-26, 2017, the Expert Meeting (Winter School) and the seminar (IVSS) for professional and physical education teachers were realized. About 20 professors of future participants and snow sports educators attended the event. The program of the conference was related to the new ski trends within schools and univeriences. The fact is that there is a great expansion of skiing in our country, we also have to be ready for the professional staff to be the bearer of the development of winter sports in our ski centers. After the lecture, Prof. Dragan Micić (international ski service provider) delivered a lecture on the safety of equipment. After the lecture, we discussed the theme of the professor FSFV on the organization and implementation of skiing programs in schools. As well as the presentation of UPS (Tina Maze) system implemented by Sandi Murovec . It was also a topic and discussion about the new Sports Act (2016) where it is seen exactly with the users; children and youth up to 16 g. only professors of sports and physical education who are professionally trained can work only. Associates Prof.dr Ljubiša Lilić and Emilija Petković attended the lectures of the International Conference (2017) in Kopaonik, where we attended lectures by professor FSFV in the field of skiing and healthy lifestyles. Demostrators of the Seminar and Winter School at (Kopaonik) Zoran Žugić, prof. and Vlado Stijepović, prof.

IVSS

ZIMSKA ŠKOLA NA KOPAONIKU OD 23-26 MARTA 2017

Zimska škola na Kopaoniku od 23.marta-26.marta 2017Копаоник од 23-26. марта.2017 г. За Професоре Факултета Спорта и физичког Васпитања Стручни скуп: „Примена нових скијашких трендова у раду са децом и омладином на зимовању“, код под којим је пријављен: S12392016.ЗУОВ, Центар за професионални развоја запослених у образовању
Инф.на е.маил. ivss.vlado@gmail.com
PREDAVAČI SA FAKULTETA FSFV I SASI kao i predstavnici Ministarstva Sporta uz odobren program usavršavanja ZUOV-a.Bliže informacije oko prijave biće istaknute na sajtu i facebook.
Kopaonik from 23-26. marta.2017 g Serbia For the Professor of the Faculty of Sport and Physical Education Symposium: "The application of new ski trends in working with children and young people during the winter," Code under which logged: S12392016 Centre for professional development of employees in educatione.mail. ivss.vlado@gmail.com
LECTURERS FACULTY OF FSFV AND SASI as well as representatives of the Ministry of Sport with the approved program of training of ZUOV.More information about the application will be featured on the site and facebook.

PRIJAVA       RASPIS SEMINARA KOP 2017                                                                                                                                                  PRIRUČNIK

SSS,FSFV,INTERSKI,SASI

Dogovor o saradnji Sportova na Snegu

Dogovor ka daljem radu između SSS,Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje,Interski-Srbija i SASI.
Agreement on further work between SSS, Faculty of Sport and Physical Education, Interski-Serbia and SASI.

Vlado i Verko (SASI i FSFV)

FSFV Leposavić i SASI Memorandum o saradnji na Sajmu Sporta

 Potpisan memorandum o saradnji  29.11.2016 g.Asocijacije Sportova na snegu i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Leposavića (Univerzitet u Prištini)Predsednik Asocijacije Vlado Stijepović i Dekan Veroslav Stanković na Sajmu Sporta i EHPO-ZIMA.

Memorandum of cooperation signed November 29, 2016 Association of Sports on the Snow and Faculty of Sport and Physical Education from Leposavić (University of Prishtina) President of the Association Vlado Stijepović and Dean Veroslav Stankovic at Sport and EHPO-ZIMA.

FSFV-Beograd i SASI-ski

SARADNJA FSFV-Bg i SASI Memorandum o saradnji

Dekan Vladimir Koprivica i Predsednik Vlado Stijepović
Ciljevi saradnje Strana potpisnica vezani su za unapređenje školskog i univerzitetskog sporta, uključivanje što većeg broja dece i mladih u sportske aktivnosti i promocije zdravih stilova života, kao i podizanje na viši nivo ovih aktivnosti.

Dean Vladimir Koprivica and President Vlado StjepovicThe aims of the cooperation of the Parties are related to the improvement of school and university sports, the inclusion of as many children and young people as possible in sports activities and the promotion of healthy lifestyles, as well as raising them to a higher level of these activities.

Koferencija 2016

KOFERENCIJA-KOP 2016

Poštovani realizovana je koferencija prof dit-a u terminu od 24-27 marta 2016.
Polaznici seminara su upoznati sa novim trendovima sportova na snegu u školama.
TEME I AKTIVNOSTI
-Pravila ponašanja na stazama
-Kodex ponašanja prof-ski
-Organizacija, priprema i planiranje zimovanja kod dece i učenika.
-Pravilnik o znakovima na skijalištu
-Povrede u skijanju.
-Osnovne tehnike alpskog skijanja.
-Nove tedencije u snowboardu

Dear Sir / Madam, a prof dit conference was held in the period from March 24-27, 2016.Seminar participants are introduced to new trends in snow sports in schools.TOPICS AND ACTIVITIES- The rules of behavior on the paths-Kodex behavior prof-ski-Organization, preparation and planning of wintering for children and pupils.-The Legend of the Skyscraper- In the skiing.-A basic technique of Alpine skiing.-New weeks in the snowboard


PROFESORI SKI KOP 2015

SEMINAR SKI USAVRŠAVANJA NA KOPU MART 2015

SPORTOVI NA SNEGU U ŠKOLAMA I FAKULTETIMA
KOPAONIK MART 2015

SEMINAR USAVRŠAVANJA SORTOVA NA SNEGU U ŠKOLAMA I UNIVEREZITETU(IVSS) International Association Snowsports at Schools and Universities KOPAONIK 26-29.MART.2015 Na kopaoniku je realizovan seminar usavršavanja gde su učestvovali 25 profesora sporta i fizičke kulture seminar je imao cilj da nastavu skijanja u školama i fakultetima podignemo na veći nivo. Seminar je bio usmeren ka organizaciji programa predškolske i školske dece, bezbednosti učesnika skijanja, koodeks i pravila ponašanja na stazama, povrede na snegu i servisiranje,bezbednost i održavanje ski opreme.Uz organizaciju delegata IVSS Vlada Stijepovića,prof, Fakulteta FSFV Niš prof.dr.Aleksandra Joksimovića katedra Skijanje i prof.dr.Ljubiše Lilića FSFV Leposavić koji su svoje iskustvo preneli na polaznike kroz teoretski i praktični deo na snegu.Seminar je imao i cilj popularisanje sportova na snegu u našoj zemlji kao sam cilj skijanje kroz turističku ponudu naših ski centara, tako da planiramo svake godine da menjamo ski destinaciju. U planu je da pripremimo Kongres IVSS za 2016 godinu koji se organizuje prvi put u našoj zemlji i regionu. Konkurs za kandidaturu organizaciju ski centra Kongresa(IVSS) biće blagovremeno raspisan.
SEMINARTRAINING variety on SNOW IN SCHOOLS AND UNIVEREZITETU(IVSS) International Association Snowsports at Schools and UniversitiesKOPAONIK 26-29.MART.2015 on Kopaonik has implemented training seminar which was attended by 25 professors of Sports and Physical Education seminar aimed to teaching skiing in schools and colleges raise to a higher level. The seminar was aimed at the organization of the program and preschool children, the safety of participants skiing, koodeks and rules of conduct on the slopes, snowboarding injuries and servicing, safety and maintenance of ski equipment. With the organization delegates IVSS Vlado Stijepovic, Professor, Faculty FSFV Niš prof.dr .Aleksandra Joksimovića department Skiing and prof.dr.Ljubiše Lilić FSFV Leposavic who transfer their experience to the students through theoretical and practical part in the snow. The seminar had the aim of popularizing sports on snow in our country as the goal itself skiing through tourism offer our ski centers, so that each year we plan to change ski destination. The plan is to prepare for IVSS Congress 2016 which is being organized for the first time in our country and the region. The competition for the nomination organizing ski center Congress (IVSS) will be announced in due time.

Polaznici sa Predsedništvom Interski-Srbije

SEMINAR USAVRŠAVANJA OD 20-29.MARTA 2014 KOP

Na Kopaoniku od 20-29.marta 2014održava se seminar usavršavanje  sportova na snegu
On Kopaonik from 20-29 March 2014, a training course for snow sports is held

Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.

KURS ZA STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA SKIJANJA KOPAONIK 22-31.MARTA 2019.       

Dogovor sa FAKULTETOM ZA SPORTA i SASI  
Oktorbar 2018

FS_SASI


https://www.fzs.edu.rs/doprinos-fakulteta-za-sport-razvoju-srpskog-skijanja/
– Ideja je da realizujemo zajedničke programa stručnog osposobljavanja, kongrese, stručne konferencije, zimske i letnje naučne skupove, stručna usavršavanja. Takođe, želimo da unapredimo i edukacija vaših studenata iz oblasti sportova na snegu kroz zajedničke seminare koje ćemo realizivati u našim zimskim centrima. Planirano je i učešće na međunarodnim skupovima i tribinama iz oblasti zdravih stilova života i sportova na snegu – istakao je profesor Vlado Stijepović, predsednik strukovne organizacije „Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu“ i potom najavio prvu zajedničku aktivnost:
- The idea is to implement joint programs of vocational training, congresses, professional conferences, winter and summer scientific meetings, professional development. We also want to improve the education of your students in the field of sports in the snow through joint seminars that we will realize in our winter centers. Participation in international gatherings and stands in the field of healthy styles of life and sports on the snow is planned, said professor Vlado Stijepović, president of the professional organization "Serbian Association of Teachers and Coaches of Snow Sports" and announced the first joint activity:

SARADNJA FSFV-Niš I INTERSKI-SRBIJA

Niš FSFV

Tokom "Expo-Zim 2013" manifestacije na Beogradskom sajmu zaključen je pred UGOVOR o saradnji izmedju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (FSFV) u Nišu i organizacije INTERSKI SRBIJA. Ovaj Ugovor su potpisli Vlado Stijepović i Nebojša Mitrović ispred Interskija-Srbije i Aleksandar Joksimović i Zvezdan Savić ispred FSFV Niš u prisustvu Prof.dr Ljubiše Lilića FSFV-Leposavić. Ovo predstavlja nastavak uspešne saradnje koja se odvija već nekoliko godina.FSFV Niš uz FSFV Novi Sad, jedna od prvih visokoškolskih ustanova u Srbiji koja je uočila kao strateški interes za saradnju sa organizacijom INTERSKI SRBIJA kao organizacijom koja u sebi okuplja asocijacije sa članstvom u međunarodnim instruktorskim organizacijama: ISIA-profesionalni instriktori skijanja i IVSS-instruktori u školama i univerzitetima.Ovaj vid saradnje će omogućiti potpisnicama da nastave proces rada na unapređenju sportova na snegu u našoj zemlji.Važno je pomenuti da je i novo rukovodstvo Skijaškog saveza Srbije takođe prepoznalo značaj i kapacitet INTERSKI SRBIJA organizacije, koja i i sama clan Saveza, za unapredenje i razvoj sportova na snegu. Presedništvo Interski-Srbije
During the "Expo-Winter 2013" event at the Belgrade Fair, it was concluded before the UGOVOR on cooperation between the Faculty of Sport and Physical Education (FSFV) in Nis and the organization INTERSKI SRBIJA. This Agreement was signed by Vlado Stijepović and Nebojša Mitrović in front of Interski-Serbia and Aleksandar Joksimović and Zvezdan Savić in front of the FSFV Niš in the presence of Prof. Dr. Ljubiša Lilić FSFV-Leposavić. This is a continuation of successful cooperation that has been going on for several years. FSFV Niš with FSFV Novi Sad, one of the first higher education institutions in Serbia that has seen it as a strategic interest in cooperation with the organization INTERSKI SRBIJA as an organization that brings together associations with membership in international instructor Organizations: ISIA professional ski instructors and IVSS instructors in schools and universities. This type of cooperation will enable signatories to continue the process of improving snow sports in our country. It is important to mention that the new leadership of the Ski Association of Serbia also recognized the importance and capacity INTERSKI SRBIJA organization, which itself is a member of the Alliance, for the promotion and development of sports in the snow. The Presidency of Interski-Serbia

SKI EDUKACIJA - SPORAZUM O SARADNJI SASI I VSZŠ Decembar 2017

Vlado Srđan

https://www.skijanje.rs/vesti/ski-edukacija-sporazum-o-saradnji-sasi-i-vszs/
Devembar 2017Uzajamni predlog o saradnji institucija koje u svom programu imaju zdrave stilove života, Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu (SASI) i Visoke sportske i zdravstvene škole (VSZŠ) iz Beograda, na sajmu EXPO-ZIM u BG potpisan je sporazum o saradnji, cilj i zadatak je da radimo zajedničkim interesima i popularisanju sportova na snegu u našoj zemlji.Potpisnici sporazuma ispred SASI strukovne organizacije Vlado Stijepović, prof a ispred VSZŠ profesor na fakultetu Prof.dr. Srđan Milosavljević. Plan sporazuma je da studente VSZŠ uključimo u program stručnog osposbljavanja Instruktora sporta i Trenera u okviru sportova na snegu.Potpisivanju sporazuma su prisustvovali naši članovi Rajko Kukolj, prof. i naš proslavljeni reprezentativac u snowbordu Jurica Stanković, prof.
December 2017
A mutual proposal on the cooperation of institutions that have healthy lifestyles in their program, the Serbian Association of Teachers and Coaches of Snow Sports (SASI) and the High Sports and Health Schools (VSZŠ) from Belgrade, the EXPO-ZIM in BG signed a cooperation agreement, the goal and task is to work with the common interests and popularity of snow sports in our country. Signatories of the agreement in front of the SASI professional organization Vlado Stijepović, professor and professor at the Faculty of Science professor at the faculty Prof.dr. Srdjan Milosavljevic. The plan of the agreement is to include CES students in the program of professional training of sports instructors and trainers in snow sports. and our celebrated national team in snowboard Jurica Stankovic, prof.

Pročitaj više

Najavljem međunarodni seminar IVSS

Kongres IVSS


Ovo je Naslov. Kliknite na tekst da ga promenite.

Ovo je Paragraf, podnaslov ili kratki opis. Prikazuje se kao kratka informacija na stranicama gde postoje više različitih sadržaja. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
Ovo je mesto za Sadržaj, odnosno celokupni tekst koji želite da prikažete. Za razliku od Naslova i Paragrafa, Sadržaj se pojavljuje jedino na stranici koju ste kreirali za njegovo prikazivanje. Kako biste dodali novi ili promenili ovaj tekst samo kliknite na tekst ili u meniju "Opcije" izaberite “Promeni tekst sa editorom”.
eoc-logo.jpg

Evropski omladinski Centar EYCA i Asocijacija SASI 

Popust 20% na ski-bord škoklu i ski-bord-lamglauf opremu na Kopaoniku(snow sport star) 
 Zlatiboru (Art ski škola), popust imaju i na ski opremu.

INFORMACIJE:         KOPAONIK ski-bord škola i ski oprema - 0658048680 Zoran,          ZLATIBOR  ski-bord škola - 0652772294 Marija

Pročitaj više
SKI_SAVEZ SRBIJE

SKIJAŠKI SAVEZ SRBIJE

POŠTOVANE KOLEGE NAŠA NACIONALNA STRUKOVNA ORGANIZACIJA POSTALA JE ČLAN SKIJAŠKOG SAVEZA SRBIJE NA ZADNJOJ SKUPŠTINI U NIŠU DECEMBRA 2018 G.

Powered by WebExpress